EN

Termes i Condicions

Inici>Termes i Condicions

 1611117816131790.jpg

CONDICIONS GENERALS DE SERVEIS D'INSPECCIÓ


I.

GENERAL

Quality Defender Inspection Services, una divisió comercial operada per Elecimport China, una corporació degudament establerta i registrada d’acord amb les lleis de la República Popular de la Xina amb domicili social a l’edifici comercial 812-813 Tomson, 710 Dongfang Road, Xangai, Xina, en endavant denominada "Empresa" realitza serveis d'acord amb aquestes condicions generals.

La Companyia pot prestar serveis a entitats o persones que emetin instruccions, en endavant denominat com a "Client", i, si es requereix, d'acord amb els termes d'aquestes Condicions Generals, proporcionarà al Client els Informes de Resultats.

Tret que s’acordi el contrari per escrit, les ofertes o serveis i totes les relacions contractuals resultants es regiran per aquestes Condicions generals de serveis d’inspecció.  

La forma escrita acordada entre el Client i la Companyia d'acord amb aquests Termes i Condicions Generals per a la preparació i la comunicació de documents en l'àmbit de les relacions contractuals (és a dir, oferta, acceptació, acord parcial, addenda) també es compleix en cas de transferència electrònica de dades. La transferència per Internet per correu electrònic sense xifrar o per altra tecnologia de transmissió digital o per fax és suficient.

Els termes i condicions generals del client o les condicions de compra, així com els acords secundaris orals, només seran obligatoris prèvia aprovació per escrit de la companyia.

II.

DEFINICIONS

2.1 afiliats: Tal com s’utilitza en els presents Termes i Condicions Generals, el terme “afiliat” significa qualsevol entitat propietària o controladora, propietat o controlada per la companyia o el client o que es troba sota la propietat o control comuns.

2.2 Proveïdor: Tal com s’utilitza en aquests Termes i condicions generals, el terme “proveïdor” significa una persona o una empresa que subministra al client productes o materials.

2.3 Dia de l'home: Tal com s’utilitza en aquests Termes i condicions generals, el terme “dia de l’home” es defineix com el temps que un dels nostres professionals altament capacitats té assignat als serveis, fins a 11 hores diàries. La Companyia es compromet, per obtenir el màxim nivell d’integritat, que mai no se li facturarà al Client més de l’import real dels serveis prestats.

2.4 Tarifa dia-home: La "tarifa del dia de l'home" es refereix a la tarifa de servei segons l'esmentat dia de l'home, que haurà de ser expressament acordada per escrit entre el client i l'empresa. El dia normal del servei comercial és de dilluns a divendres, excloent els dies festius subjectes als costums locals. Qualsevol sol·licitud del Client per a la realització de serveis els dissabtes, diumenges o festius s’haurà de carregar a una hora i mitja (1.5) de l’estàndard o de la tarifa acordada per dia laborable.

2.5 Protocol d'inspecció: Tal com s’utilitza en els presents Termes i condicions generals, el terme “Protocol d’inspecció” es defineix com una llista de verificació creada per l’empresa sobre la base de la informació proporcionada pel client com a instrucció a la qual l’inspector es refereix durant els serveis.

2.6 Entrega: El terme "lliurable" es definirà com a Informes de les conclusions dels resultats dels serveis prestats per la Companyia al Client.

III.

PROCEDIMENTS DE SERVICI, OPCIONS I DIRECTRIUS

3.1 Procediments de servei

Els serveis d'inspecció prestats per l'empresa consisteixen en els procediments següents, tret que s'especifiqui el contrari per escrit:

3.11 Programació

Mantenir un contacte local amb els proveïdors segons les instruccions del client per programar les dates d'inspecció.

3.12 Preparació

Preparació de protocols d’inspecció per tal de prestar serveis als productes fabricats pels proveïdors del client en funció d’instruccions, especificacions i altra informació tècnica i d’embalatge proporcionada pel client. 

3.13 Rendiment

Realitzar el tipus de serveis adequat segons les instruccions del client i emetre lliuraments al client per correu electrònic o altres mitjans electrònics de transmissió en un termini màxim de 2 dies hàbils a partir de la finalització dels serveis sol·licitats pel client.

3.2 Opcions del servei

La Companyia que realitza serveis inclou, entre d'altres, els següents:

Superintendència de càrrega o descàrrega

Inspecció quantitativa

Inspecció de qualitat

² Inspecció inicial de producció

² Durant la inspecció de producció

² Inspecció prèvia a l’enviament

Auditoria de compliment del proveïdor

Serveis analítics de laboratori

3.3 Directrius per als serveis d’inspecció

3.3.1 Pla de mostreig

El Client reconeix que, tret que s’especifiqui el contrari, el pla de mostreig del nivell normal II de l’ANSI / ASQ Z1.4-2003 (o les normes equivalents MIL-STD-105E,  ISO 2859, BS 6001, DIN 40.080, NFX 06-021 / 022) és el mètode acceptat per decidir la mida del mostreig pel client per als serveis d’inspecció. Aquest pla de mostreig es basa en la teoria matemàtica de la probabilitat i ofereix l’avantatge de definir clarament el nombre de mostres que s’extreuran per a la inspecció d’un lot o enviament determinat i el nombre màxim de mostres defectuoses permeses en la mida de la mostra.

3.3.2 Classificació de defectes

El Client reconeix que els defectes detectats durant els serveis es classificaran en 3 categories: "Crític", "Major" i "Menor" amb la definició respectiva següent: -

Crític: Un defecte que pot provocar una condició perillosa o insegura per a una persona que utilitza el producte o que infringeix la normativa obligatòria.

Major: Un defecte que probablement provoca un fracàs, reduint la usabilitat del producte i defectes d’aspecte evident que afecten la comercialització del producte.

Menor: Un defecte que no redueix la usabilitat del producte, però que, tanmateix, és una fabricació o un defecte visible més enllà dels estàndards de qualitat definits.

3.3.3 Nivell de qualitat acceptable (AQL)

El Client reconeix que els següents mètodes AQL hauran de ser aplicats per la Companyia per als serveis, tret que el Client ho indiqui específicament per escrit abans de començar els serveis:

ARTICLES D'ALT VALOR

ARTICLES DE MITJÀ A BAIX VALOR

PER DEFECTES CRÍTICS

No s’accepta cap defecte crític

No s’accepta cap defecte crític

PER A DEFECTES MAJORS

AQL 1.5

AQL 2.5

PER A DEFECTES MENORS

AQL 2.5

AQL 4

 

3.3.4 Informes de conclusions

El client reconeix que la informació indicada als informes de resultats (lliurables) es deriva dels resultats dels procediments d’inspecció o proves realitzats d’acord amb les instruccions del client i / o de l’avaluació de la companyia d’aquests resultats sobre la base de qualsevol normes tècniques, costums o pràctiques comercials o altres circumstàncies que, segons la nostra opinió professional, haurien de tenir-se en compte.

Els informes de troballes emesos a continuació de les mostres recollides aleatòriament contenen l'opinió de la companyia sobre aquestes mostres i no expressen cap opinió sobre el lot del qual es van extreure les mostres.

3.3.5 Obligacions del client

El Client:

(1) Assegureu-vos que es proporciona suficient informació, instruccions i documents a temps (i, en qualsevol cas, no més tard de 48 hores abans de la intervenció desitjada) per permetre la prestació dels serveis necessaris;

(2) Procureu tots els accessos necessaris per als representants de la Companyia als locals on es prestin els serveis i adopteu totes les mesures necessàries per eliminar o posar remei a qualsevol obstacle o interrupció en la realització dels serveis;

(3) Subministrar, si escau, qualsevol equip i personal especial necessaris per a la realització dels serveis;

(4) Assegureu-vos que s’adopten totes les mesures necessàries per a la seguretat de les condicions de treball, els llocs i les instal·lacions durant la realització dels serveis i no confiaran, en aquest sentit, en l’assessorament de la Companyia, sigui necessari o no;

(5) Informeu l’empresa per endavant de qualsevol perill o perill conegut, real o potencial, associat a qualsevol comanda o mostres o proves, inclosos, per exemple, la presència o risc de radiació, elements o materials tòxics o nocius o explosius, la contaminació del medi ambient o els verins. ;  

3.3.6 Condicions dels serveis d’inspecció

Per tal de realitzar els serveis de manera precisa i oportuna, el Client accepta que:

(1) Per a les inspeccions inicials de producció (IPI), l'equip d'inspecció de l'empresa només avaluarà com a màxim les primeres 200 unitats produïdes per garantir el compliment dels criteris necessaris i les especificacions tècniques i d'embalatge del client.

(2) Per a les inspeccions de producció (DPI), les inspeccions només es realitzen després d'un mínim del 20 per cent, però no més del 40 per cent, dels productes acabats que es produeixen per garantir una qualitat constant en el procés de fabricació.

(3) Per a les inspeccions prèvies a l'enviament (PSI), les inspeccions només es fan a la marca de producció del 100 per cent amb un mínim del 80 per cent de les mercaderies envasades i assegudes en caixes d'enviament per verificar les especificacions del client. 

(4) Per a tots els serveis que no es puguin realitzar a causa dels nivells de producció incomplets o inferiors al percentatge o quantitats esmentats després de l’arribada del representant de l’empresa a les instal·lacions del proveïdor, la tarifa del dia de l’home acordada inicialment d’un home complet. La tarifa del dia encara es cobrarà al Client.

(5) Per a qualsevol servei que no es pugui realitzar després que el representant de l'empresa arribi a les instal·lacions del proveïdor a causa de la circumstància que està fora del control de l'empresa, inclosa, entre d'altres, la negativa dels proveïdors a donar accés a l'inspector a les instal·lacions del proveïdor, productes i equips de prova rellevants, la tarifa per dia de l’home acordada inicialment d’una tarifa completa per dia de l’home encara es cobrarà al client.

3.3.7 Cancel·lacions i reprogramació

El Client accepta que s'ha de notificar a la Companyia almenys un (1) dia hàbil abans de la data sol·licitada del Servei en cas que hi hagi cancel·lació o reprogramació de les dates del servei. La Comissió per dia de l’home acordada inicialment d’una tarifa completa per dia de l’home es cobrarà al Client per qualsevol fallada en fer una notificació puntual de cancel·lacions o reprogramació.

3.4 Lliurables

El Client reconeix que els resultats obtinguts in situ són provisionals i estan subjectes a la confirmació mitjançant un informe oficial de les troballes enviats per correu electrònic o altres mitjans electrònics de transmissió en els dos dies hàbils següents a la finalització de la inspecció.

Cap altra part que el Client no tindrà dret a donar instruccions a la Companyia, en particular sobre l’abast dels serveis i el lliurament de l’Informe de conclusions, tret que així ho autoritzi el Client.

IV.

TARIFES DE SERVEI

El client reconeix que:

4.1  Les definicions de la tarifa del dia de l’home i del dia de l’home a la clàusula esmentada 2.3  2.4 s’accepten.  

4.2  La tarifa del dia de l’home està subjecta a canvis segons la ubicació del servei, l’abast del servei i la complexitat dels serveis. La tarifa final del dia de l'home s'ha d'acordar expressament entre la companyia i el client. Les tarifes o la tarifa del dia laborable que no s’estableixi entre l’empresa i el client en el moment de fer la comanda o de negociar un contracte hauran d’estar a les tarifes estàndard actuals de la companyia (que poden canviar) i el client haurà de pagar tots els impostos aplicables. .  

 Tarifes de serveis = [Dies-home invertits per a la realització dels serveis] x [Tarifa del dia-home]

4.3  Qualsevol referència a un moment específic d’aquestes Condicions generals o d’un contracte següent entre l’empresa i el client es farà referència a GMT + 8 Beijing Time.

V.

FACTURACIÓ I PAGAMENT

El pagament s’espera en fer la reserva abans de la realització dels serveis. En el cas que es contracti un compte de pagaments mensuals entre l’empresa i el client, el client haurà de realitzar mensualment els pagaments de les comissions de servei a la companyia d’acord amb les regles següents:

5.1 En un termini de cinc dies hàbils a partir de l’últim dia d’un mes natural, l’Empresa presentarà al Client una factura del mes natural anterior que conté un càlcul detallat del recompte de dies laborals, de la tarifa diari home i dels noms dels proveïdors o dels números de la comanda de compra. de les taxes de servei corresponents.

5.2 Si el Client no impugna les factures en un termini de tres dies hàbils a partir de l’enviament, les factures es consideraran aprovades pel Client.

5.3 Llevat que s’estableixi un període més curt a les factures, el Client pagarà immediatament, com a màxim, 14 dies a partir de la data de facturació corresponent o en l’altre termini que la Companyia pugui establir a la factura (la “Data de Venciment”) totes les comissions de servei degudes. a la companyia.

5.4 S'haurà d'imposar una multa diària per demora de l'import total del vençut acumulat a una taxa del 0.05% per dia (o qualsevol altra taxa que es pugui establir a la factura), a pagar des de la data de venciment fins a la data de pagament inclosa realment rebut.

5.5 L’empresa pot optar per emprendre accions per cobrar les taxes de servei degudes en qualsevol tribunal que tingui la jurisdicció competent. El client indemnitzarà l'empresa pels seus costos, inclosos els honoraris raonables de l'advocat i els desemborsaments realitzats per cobrar les quantitats que li corresponguin.

5.6 El client no tindrà dret a retenir ni ajornar el pagament de cap quantitat que li correspongui a l'empresa a causa de qualsevol controvèrsia, reclamació reconeguda o compensació que pugui al·legar contra l'empresa.

5.7 En el cas que es produeixin problemes o despeses imprevistos durant la realització dels serveis, la Companyia s’esforçarà a informar el Client i tindrà dret a cobrar comissions addicionals per cobrir el temps addicional i els costos necessaris per a la realització dels serveis.

5.8 Tots els pagaments seran realitzats pel Client en USD o CNY / RMB mitjançant remesa d’efectiu o transferència bancària, tret que s’especifiqui el contrari per escrit.

VI.

RESPONSABILITAT

El Client reconeix que:

6.1 La companyia no és una asseguradora ni un garant i declina tota responsabilitat en aquest sentit. Els clients que busquin una garantia contra pèrdues o danys han d’obtenir l’assegurança adequada.

6.2 Els informes de troballes s’emeten sobre la base d’informació, documents i / o mostres proporcionades pel Client o en nom seu, i únicament en benefici del Client, que és responsable d’actuar com consideri oportú sobre la base d’aquests Informes de troballes. Ni l’Empresa ni cap dels seus funcionaris, empleats, agents o subcontractistes serà responsable davant el Client ni cap tercer de les accions realitzades o no realitzades sobre la base d’aquests Informes de Resultats ni dels resultats incorrectes derivats d’informacions incompletes i errònies, informació enganyosa o falsa proporcionada a la Companyia.

6.3 La Companyia no serà responsable de qualsevol incompliment retardat, parcial o total dels serveis derivat directa o indirectament de qualsevol esdeveniment fora del control de la Companyia, inclòs l'incompliment per part del Client o del seu Proveïdor de qualsevol de les seves obligacions.

6.4 En cas que la Companyia es faci responsable de qualsevol reclamació per pèrdues, danys o despeses de qualsevol naturalesa i per qualsevol motiu que sorgeixi, la responsabilitat de la Companyia no superarà en cap cas un import total total igual a 3 vegades l'import de les comissions de servei pagat pel que fa als serveis específics que donen lloc a aquesta reclamació o 2,000 dòlars EUA (o la seva equivalència en moneda local), el que sigui menor.

6.5 La companyia no tindrà cap responsabilitat per qualsevol pèrdua indirecta o conseqüent, inclosa la pèrdua de beneficis, la pèrdua de negoci, la pèrdua d’oportunitats, la pèrdua de fons de comerç i el cost de la recuperació del producte. A més, no tindrà cap responsabilitat per cap pèrdua, dany o despesa derivats de les reclamacions de tercers (incloses, sense limitacions, reclamacions de responsabilitat civil per productes) que pugui incórrer el Client.

6.6 En cas de qualsevol reclamació, el Client haurà de notificar per escrit a la Companyia dins dels 30 dies posteriors al descobriment dels fets al·legats per justificar aquesta reclamació i, en qualsevol cas, la Companyia quedarà exonerada de tota responsabilitat per totes les reclamacions per pèrdues, danys o despeses, tret que es presenti una demanda en el termini d’un any a partir de la data d’execució per part de l’empresa del servei que dóna lloc a la reclamació o de la data en què s’hauria d’haver completat el servei en cas de suposat incompliment.

6.7 El Client garantirà, mantindrà inofensiu i indemnitzarà l’Empresa i els seus afiliats, funcionaris, empleats, agents o subcontractistes contra totes les reclamacions (reals o amenaçades) de qualsevol tercer per pèrdues, danys o despeses de qualsevol naturalesa, incloses totes les despeses legals i els costos relacionats. qualsevol que sorgeixi relacionat amb la realització o no de qualsevol servei.

VII.

PRESTACIÓ DE SERVEIS

7.1 La Companyia ha d’esforçar-se al màxim i ha d’exercir la deguda cura i habilitat en la realització dels seus serveis. L’empresa proporcionarà aquests serveis d’acord amb les instruccions específiques del client o, en absència d’aquestes instruccions, s’aplicarà el següent:

(1) Els termes de qualsevol formulari de comanda estàndard o full d’especificacions estàndard de la Companyia; i / o

(2) Qualsevol pauta reguladora, costum, ús o pràctica comercial pertinents; i / o

(3) Aquells mètodes que la Companyia consideri adequats per motius tècnics, operatius i / o financers.

7.2 El Client accepta que en el cas que un servei sol·licitat o una part del servei es trobi fora dels recursos propis de la Companyia, la Companyia podrà delegar els serveis a un agent o subcontractista. El client autoritza a l'empresa a revelar tota la informació necessària per a tal rendiment a l'agent o subcontractista.  

7.3 Si el Client sol·licita a la Companyia que presenciï qualsevol intervenció de tercers, el Client accepta que l’única responsabilitat de la Companyia és estar present en el moment de la intervenció del tercer i reenviar els resultats o confirmar l’ocurrència de la intervenció. El client accepta que la companyia no es fa responsable de l’estat o el calibratge dels aparells, instruments i dispositius de mesura utilitzats, dels mètodes d’anàlisi aplicats, de les qualificacions, accions o omissions del personal de tercers ni dels resultats de l’anàlisi.

7.4 Els informes de troballes emesos per l’empresa reflectiran els fets registrats per ella únicament en el moment de la seva intervenció i dins dels límits de les instruccions rebudes o, en absència d’aquestes instruccions, dins dels límits dels paràmetres alternatius aplicats tal com es preveu a la clàusula 7.1. La Companyia no té l'obligació de referir-se o informar sobre fets o circumstàncies fora de les instruccions específiques rebudes o dels paràmetres alternatius aplicats.

VIII.

ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL · LECTUAL

8.1 L’empresa es reserva tots els drets sobre les dades obtingudes en el transcurs de la prestació del servei i sobre els informes de les troballes creats.

8.2 El Client pot utilitzar els Informes de les troballes creats en el context de la relació contractual, incloses totes les taules, les dades de proves i altres detalls, només després que s’hagi efectuat el pagament complet de les comissions de servei i només amb la finalitat contractual acordada.

8.3 Qualsevol publicació o comunicació pública dels informes de troballes o extractes dels mateixos, particularment a través d'Internet o amb finalitats publicitàries, i qualsevol altra divulgació a tercers, només es permet amb el consentiment previ i per escrit de la companyia.

8.4 La Companyia es reserva els seus drets relacionats amb tots els mètodes d’inspecció i / o procediments d’assaig, així com amb tots els instruments i / o equips que la companyia desenvolupi de forma independent o general, tret que aquests mètodes d’inspecció i / o procediments de prova, així com els instruments i / o equips s’han desenvolupat dins de la conducció dels Serveis al Client exclusivament segons un acord escrit.

8.5 El compromís de les dues parts en virtut d’aquest article VIII sobreviurà en tot cas a la finalització dels serveis, sent irrellevants els motius d’aquesta finalització.

IX.

CONFIDENCIALITAT

Les dues parts o qualsevol de les seves filials mantindran estrictament confidencials tots els secrets comercials i comercials (informació confidencial) obtinguts de l’altra part dins de les relacions contractuals, per no revelar-los a tercers sense l’aprovació prèvia i per escrit de l’altra part. i no utilitzar-los sense permís per a propòsits propis.

La companyia i els clients es comprometen a fer tot el possible per garantir que aquesta informació confidencial estigui protegida contra robatoris o accessos no autoritzats per tercers. Als efectes d’aquestes Condicions generals, la informació confidencial significa (i) tota la informació relativa a l’execució, el contingut i el rendiment dels serveis sol·licitats; i (ii) tota la informació comercial, legal, comptable, financera i organitzativa relativa a qualsevol de les parts i / o els seus afiliats que es conegui de les parts com a conseqüència de la celebració d'un contracte i / o el seu compliment.

Tret que el Client indiqui el contrari, el Client és l'única i exclusiva part que rep els lliuraments de l'empresa.

L'empresa i el client es comprometen a no contractar ni intentar contractar o fer cap oferta per contractar empleats de l'altra part o dels seus afiliats abans de la finalització del contracte de treball d'aquest empleat. 

El Client accepta que es puguin perdre, modificar o falsificar missatges no xifrats enviats a través d’Internet (mitjançant o sense intervenció de tercers). Els correus electrònics convencionals no estan protegits contra l'accés de tercers i, per tant, l'empresa no assumeix cap responsabilitat sobre la confidencialitat i la integritat dels correus electrònics que hagin abandonat l'esfera de responsabilitat de la companyia.

L’empresa no assumeix cap responsabilitat ni per la seguretat de les dades durant la transmissió a través d’Internet ni per la seguretat de les dades mentre es troba en l’àmbit de responsabilitat del client. Així mateix, també s’exclou el programari maliciós que aparegui en relació amb la transferència electrònica de dades i el possible dany resultant per al Client.   

El compromís d’ambdues parts segons aquest article IX sobreviurà en tot cas a la finalització dels serveis, sent irrellevants els motius d’aquesta finalització.

X.

SUSPENSIÓ O TERMINACIÓ

10.1  Extinció ordinària

Si es contracta un compte mensual, qualsevol de les parts pot, en qualsevol moment i a la seva discreció, finalitzar la prestació dels serveis mitjançant la notificació prèvia d’un mes d’un mes a l’altra part, sempre que es paguin tots els honoraris de servei deguts.

10.2  Extinció extraordinària

La Companyia tindrà dret a suspendre immediatament o sense responsabilitat la prestació dels serveis en cas de:

(i) L’incompliment per part del Client de qualsevol de les seves obligacions segons les clàusules esmentades 3.3.5 3.3.6, i aquest error no es soluciona en un termini de deu dies a partir del qual s'ha notificat al Client l'avís d'aquest error; o bé

(ii) Qualsevol suspensió de pagament, acord amb els creditors, fallida, insolvència, acreditació o cessament del negoci per part del Client.

XI.

FORCE MAJOR

Cap de les parts no serà responsable dels danys o de la finalització d’un acord escrit per part de l’altra part, per qualsevol retard o incompliment en l’acompliment de qualsevol obligació aquí presentada, si aquest retard o incompliment es deu a alguna causa fora del control raonable i sense culpa ni negligència d’aquesta part.

XII.

GLLEI SUPERIOR, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Tret que s’acordi específicament el contrari, totes les controvèrsies derivades o relacionades amb les relacions contractuals es regeixen per les lleis substancials de la República Popular de la Xina, excloent qualsevol norma sobre conflictes de lleis i s’han de resoldre definitivament en virtut de Normes d'arbitratge de la Cambra de Comerç Internacional per un o més àrbitres designats d'acord amb aquestes normes. El lloc exclusiu de jurisdicció o arbitratge per a totes aquestes controvèrsies serà Shanghai, en la mesura que el Client sigui un comerciant, una entitat jurídica de dret públic o un fons especial de dret públic. Tanmateix, la Companyia també té dret a demandar el Client al lloc de jurisdicció general del Client.

XIII.

IDIOMA

Aquestes Condicions generals s’han redactat en anglès. Llevat que s’acordi expressament el contrari per escrit, tots els informes de conclusions s’escriuen en anglès. En cas de discrepàncies entre la versió en anglès i la versió en altres idiomes, preval la versió en anglès a tots els efectes.